Skip to main content

Min birra

Miehtá máilmmi lea máŋga miljovnna olbmo geat beaivválaččat finadit Wikipedia siiddus. Wikipedia lea duođaid okta dain 5:a eanemus gallestallon neahttabáikkiin. Dan maid eai buohkat dáidde diehtit lea ahte friddja diehtogirji Wikipedia čállet ja bajásdollet eaktodáhtolaš veahkit. Buohkat sáhttet veahkehit ja juohkit iežaset máhtolašvuođa Wikipedias!

Gulat go don daidda geat oaivvildit ahte máhtolašvuohta galgá juhkkojuvvot ja lea nuvttá olámuttos buohkaide? Dalle lea don deaivvadan berošteaddjijoavkkuin geain lea áigumuš dáinna bargat! Wikimedia Norga lea eaktodáhtolaš organisašuvdna mii bargá láhččomis máhtolašvuođa nuvttá olámuddui buohkaide dan bakte go servet eaktodáhtolaš bargui Wikipedias, juogo ásahusovttasbarggu ja gursadoaimmaid bakte. Ovttas mii hukset okta Norgga buoremus diehtobuktosa. Mii čállit girjedárogillii, ođđadárogillii ja sámegillii, ja soames háve nai okta dain 280 eará wiki gielaide.

Go mii válddahit máilmmi de mii dan maiddái rievdadallat. Mii áinnas háliidit du dása mielde!

Wikipedia lea okta dain máŋgga Wikimedia prošeavttain. Eará stuorra Wikimedia prošeavttat lea ovdamearkka dihte Wikimedia Commons ja Wikidata. Wikipedia ja duot eará Wikimedia prošeavttain lea guovddáš sajádat Wikimedia Norgga barggus.

Wikimedia Norggas ii leat doaimmahuslaš ovddasvástádus Wikipedia girjedárogiela, ođđadárogiela, davvisámegiela dahje eará gielaid sisdoalus, dahje eará Wikimedia prošeavttain. Mii leat sorjjasmeahttun searvin, muhti Wikimedia Foundation USA:s (mii jođiha Wikimedia prošeavttaid) lea dohkkehan min searvin. Dát mearkkaša ahte Wikimedia Norga nationála dásis bargá seamma mihttomeari guvlui go maid Wikimedia Foundation ja 40 searvvi miehtá máilmmi dahket: Jurddaš dahje einnos máilmmi gos buohkat nuvttá sáhttet ávkkástallat máhtolašvuođa maid olbmot leat čohkken.

Háliidat go lohkat eanet Wikimedia Norgga barggu birra, de sáhtát dan dahkat min iežamet wikis.