Skip to main content

  ON:a riikkaidgaskasaš eamiálbmotgiellajahki/ FNs internasjonale år for urfolksspråk

  Karin Beate Nøsterud/norden.org [CC BY 2.5 dk (https://creativecommons.org/licenses/by/2.5/dk/deed.en)]

  2019 lea ON:a riikkaidgaskasaš eamiálbmotgiellajahki, ja Wikimedia Norge (Wikimedia Norga) áigu geavahit jagi lassánahttit sámegielaid sisdoalu ja iešguđetge Wikimedia-prošeavttaid sisdoalu sámi kultuvrra ja servodaga birra.

  ON:a dieđu mielde lea balahahtti ahte 40 proseantta dain sullii 6700 gielain mat hubmojuvvojit iešguđetge sajiin máilmmis, leat jávkame. Ulbmil ON:a riikkaidgaskasaš eamiálbmotgiellajagiinlea oažžut fuomášumi dasa – ja eastadit áitojuvvon gielaid jávkamis agi beaivái.

  Wikipedia ja dat eará Wikimedia-prošeavttat leat Norgga eanemus galleduvvon neahttabáikkiid searvvis. Wikimedia Norga dovdá ovddasvástádusa ahte sidjiide geat atnet sámegielaid árgabeaivvis galgá leat sámegieldoallu álkit olá muttus, ja vai sámi kultuvra ja historjá galgá leat diehttelas oassi dieđuin mat gávnnat norgga historjjá birra Wikipedias.

  Dan barggu geažil lea Wikimedia Norge stáhtusa siviilaservodatbeallin FN:as, mas lea earenoamáš ovddasvástádus juste sámegielsisdoalus neahtas. Miehtá jagi 2019:s boahtit mii bargat systemáhtalaččat ahte gávdno eambbo sámi sisdoallu Wikipedias, Wikimedias Commonsis ja Wikidatas.Odne lea dušše davvisámegielas sierra Wikipedia, ja deaŧalaš oassi barggus lea oažžut eambbo ja buoret teavsttaid dohko, muhto mii áigut maiddái veahkehit giellaguovddážiid, arkiivvaid ja girjerádjosiid mat háliidit juogadit sisdoalu friddja liseanssaid vuolde eará sámegielaide dahje eará formáhtain go dušše teaksta.

  Min vuosttaš doaibma čalmmustahttimis lea oktasaš čállingilvu sámegielaid ja urálalaš gielaid, kultuvrra ja historjjá birra, maid mii lágidit ovttas olu eará riikkaid Wikimedia-organisašuvnnaiguin. Gilvvu birra sáhtát lohkat eambbo dás.

  Wikimedia Norgga Facebook-siiddus leat ođasmahttojuvvon dieđut giellajagi birra ja eará doaimmaid birra.

  ——————————————————-

  2019 er FNs internasjonale år for urfolksspråk, og Wikimedia Norge skal bruke året til øke mengden innhold på samiske språk og innhold om samisk kultur og samfunn på de ulike Wikimedia-prosjektene.

  40 prosent av de omkring 6700 språkene som snakkes rundt omkring i verden, står i følge FN i fare for å forsvinne. Målet med FNs internasjonale året for urfolksspråker å rette oppmerksomhet mot dette – og hindre utrydningstruede språk i å bli borte for alltid.

  Wikipedia og de andre Wikimedia-prosjektene er blant de mest besøkte nettstedene i Norge. Wikimedia Norge føler et ansvar for at innhold på samiske språk skal være lett tilgjengelig for de som bruker samisk i hverdagen, og for at samisk kultur og historie skal være en selvfølgelig del av den informasjonen man finner om norsk historie på Wikipedia.

  På grunn av dette arbeidet har Wikimedia Norge fått status som sivilsamfunnspartner av FN, med et spesielt ansvar for nettopp samisk innhold på nett. Gjennom hele 2019 kommer vi til jobbe systematisk for at det finnes mer samisk innhold på Wikipedia, Wikimedia Commons og Wikidata. Per i dag er det kun nordsamisk som har en egen Wikipedia, og en viktig del av arbeidet vil være å få flere og bedre tekster på denne, men vi vil også bistå språksentre, arkiv og bibliotek som ønsker å dele innhold under frie lisenser på andre samiske språk eller i andre formater enn bare tekst.

  Første aktivitet ut i vår markering av året er en felles skrivekonkurranse om samiske og uralske språk, kultur og historie, som vi arrangerer sammen med Wikimedia-organisasjoner i flere andre land. Denne konkurransen kan du lese mer om her.

  Følg med på Wikimedia Norges Facebook-sidefor oppdatering om språkåret og andre aktiviteter!

  Category: Blogg, FNs år for urfolksspråk, Innlegg forside, Internasjonalt, Nordsamisk Wikipedia, Northern Sami Wikipedia, Ságat, Sámegiel Wikipediai
  Tags: , , ,