Gå til hovedinnhold

Styrket kvinneandel på Wikipedia

Sigrun Espe bidrar på nynorsk-Wikipedia. Foto: Aleksandar N. Zecevic. Hentet fra Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0.

På verdensbasis er under 15 % av de som skriver og redigerer artikler på Wikipedia, kvinner. I prosjektet «Styrket kvinneandel på Wikipedia» skal vi jobbe med å rette opp denne ubalansen og legge til rette for kvinner.

 • Vi skal rekruttere og gi tett oppfølging til kvinnelige faddere. Noen faddere kan fases inn som Starthjelp-instruktører.
 • Vi skal rekruttere og lære opp kvinnelige artikkelskribenter og sørge for minst fem Starthjelp-økter med kvinner som målgruppe.
 • Vi skal sørge for gode, inkluderende møteplasser hvor bidragsytere får faglig påfyll. Sammen med frivillige skal vi arrangere 12 Wikitreff i Oslo og minst to andre byer.

Bli med på kunnskapsdugnaden!

Vi har så langt arrangert seks Wikipedia skrivekurs for kvinner: fire i Oslo, ett i Trondheim og ett kurs i Sogndal.

Det blir flere skrivekurs i løpet av 2024, blant annet i Bergen 24. august, i Trondheim den
10. september og i Steinkjer 11. september . Vi kommer tilbake med mer informasjon om tid og sted for kursene.
Her kan du lese hva en av kursdeltakerne mener: Flere kvinner gjør Wikipedia bedre.

Samarbeid

I dette prosjektet ønsker vi i Wikimedia Norge å samarbeide med ulike miljøer, lag og organisasjoner med en god andel kvinnelige medlemmer. Vi tror at det er mange kvinner som vil ha glede av en opplæring som gir kompetanse til å dele kunnskap. Vi har hittil samarbeidet med Folkeakademiet, Oslo kvinnesaksforening, Biblioteket i Trondheim og pensjonistlaget i Utdanningsforbundet. Ta kontakt med oss dersom dere ønsker å vite mer!
Les mer om samarbeid med Wikimedia Norge.

Mer mangfold

Wikimedia Norge støtter og stimulerer miljøene som ivaretar Wikipedia på bokmål, nynorsk og nordsamisk. Et viktig arbeidsfelt for oss er å stimulere til kunnskapsmangfold, og vi vet at bidragsyternes demografiske sammensetning påvirker hvilken kunnskap som blir samlet i leksikonet, og hvilket perspektiv som råder i artiklene.

I september-oktober 2022 kartla vi kjønnsfordelingen for de mestproduserende Wikipedia-skribentene her i Norge. I tallene inngår kun de som selv har valgt å oppgi kjønn, og som dermed definerer seg som «mann» eller «kvinne». De som har annen kjønnsidentitet, eller unnlater å oppgi kjønn, faller inn i kategorien «Ukjent». Selv om tallene dermed er usikre, er tendensen likevel tydelig når det gjelder andelen menn kontra kvinner. Bare 4 % er registrert som kvinner. Tall ukjente er 59 %.

Ved årsskiftet så vi nærmere på bidragsyterne som gjør ulike redaksjonelle eller tekniske oppgaver, eller som bidrar til å lære opp nye skribenter. Her har vi sikrere tall, for vi kjenner de aller flestes identitet. Ved nyttår var det 8 % kvinner i disse rollene. I dag er det kun én kvinne som er fadder på de norske Wikipedia-versjonene bokmål, nynorsk og nordsamisk.

Administratorer og faddere
på Wikipediaer i Norge:

Flere kvinner kan gi innholdet på Wikipedia et mer balansert kjønnsperspektiv. I dette prosjektet fokuserer vi imidlertid ikke på innhold, men jobber målrettet og langsiktig med opplæringstilbud som kan øke kvinnerepresentasjonen.

Mål for prosjektet

 1. Prosjektet Styrket kvinneandel på Wikipedia varer fra juli 2023 til april 2024. Vi skal ikke fokusere på hvilket innhold som produseres, men i stedet jobbe målrettet og langsiktig med opplæringstilbud som kan øke kvinnerepresentasjonen blant bidragsyterne. I prosjektperioden skal vi rekruttere og gi tett oppfølging til kvinnelige faddere. Fadderne kan deretter gis opplæring og fases inn som Starthjelp-instruktører.

  Måltall: Fem kvinner bidrar aktivt som Wikipedia-faddere og tre av dem er Starthjelp-instruktører.
 2. Vi skal rekruttere og lære opp kvinnelige artikkelskribenter. I tillegg til de generelle opplæringstiltakene våre skal vi sørge for minst fem Starthjelp-økter med kvinner som målgruppe, i samarbeid med partnere fra ABM-sektoren (arkiv, bibliotek, museum). Der kan enkeltpersoner eller små grupper få skreddersydd introduksjon til Wikipedia-skriving.

  Måltall: 25 kvinner deltar på Starthjelp, og deretter får de tett faglig oppfølging av en fadder i minst tre måneder. Halvparten av deltagerne er aktive bidragsytere på Wikipedia ved slutten av prosjektperioden.
 3. Vi skal sørge for gode, inkluderende møteplasser hvor bidragsytere får faglig påfyll. Sammen med frivillige skal vi arrangere 12 Wikitreff i Oslo og minst to andre byer. Vi skal markedsføre treffene aktivt overfor kvinnelige målgrupper. På tidligere års Wikitreff har det knapt vært kvinnelige deltagere.

  Måltall: 25 % kvinneandel blant deltagerne på Wikitreffene i prosjektperioden.

Les om hvordan du kommer i gang på Wikipedia


Prosjektet Styrket kvinneandel på Wikipedia er støttet av Fritt Ord og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).

Kategori: Innlegg forside, Kjønnsubalanse, Nyheter